НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Конференции, президиумы, решения, обсуждения, предложения и т.д.
Аватара пользователя
vizator
Advanced Member
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 00:12

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение vizator » 01 окт 2013, 11:11

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧІ) УКРАЇНИ»

Протокол № 2
від «12» жовтня 2013 р.


СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧІ) УКРАЇНИ»


(НОВА РЕДАКЦІЯ)


2013 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧІ) УКРАЇНИ» (далі - Федерація) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної направленості, що створена на засадах самоврядності, незалежності та добровільності для задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Федерації шляхом провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої, наукової діяльності.

1.2. Федерація має всеукраїнський статус. Діяльність Федерації поширюється на територію України.

1.3. Основними принципами діяльності Федерації є:
- добровільності;
- самоврядності;
- вільного вибору території діяльності;
- рівності перед законом;
- відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
- прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Федерація є вільним у виборі напрямків своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
1.5. Найменування Федерації:
1.5.1. Повне найменування:

Українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧІ) УКРАЇНИ»;
Російською мовою – ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧИ) УКРАИНЫ»;
Англійською мовою – UKRAINIAN GO FEDERATION
1.5.2. Скорочене найменування:
Українською мовою – УФГО;
Російською мовою – УФГО;
Англійською мовою – UFGO.

1.6. Місцезнаходження Федерації: -------------------------------------------------------------------.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Федерації є розвиток гри Го (бадук, вейчі) в Україні, сприяння всебічному та гармонійному розвитку особи у тому разі завдяки підвищенню ролі фізичної культури та спорту, культури в житті людини, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя, а також задоволення та захист законних творчих, спортивних, соціальних, економічних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.

2.2. Основними завданнями Федерації є:

2.2.1. сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів та успішному виступу українських спортсменів на чемпіонатах світу, Європи та інших змаганнях;

2.2.2. захист законних інтересів і прав спортсменів, організацій, тренерського, суддівського складу та інших фахівців, турбота про ветеранів спорту, що є членами Федерації;

2.2.3. сприяння популяризації гри Го (бадук, вейчі) серед населення;

2.2.4. сприяння розширенню та зміцненню матеріально-технічної бази для розвитку гри Го (бадук, вейчі);

2.2.5. сприяння демократизації управління розвитком гри Го (бадук, вейчі) в Україні.

2.2.6. пропаганда принципів гри Го (бадук, вейчі);

2.2.7. організація участі національної збірної України у міжнародних турнірах з гри Го (бадук, вейчі);

2.2.8. формування інформаційної політики й активна участь у спортивних ЗМІ в інтересах Федерації і її членів;

2.2.9. сприяння створенню культурних та спортивних центрів, клубів, союзів, колективів, команд, шкіл і.т.п. на території України, надання їм методичної й практичної допомоги;

2.2.10. сприяння в створенні умов для підготовки висококваліфікованих тренерів, суддів, інших фахівців в гри Го (бадук, вейчі);

2.2.11. сприяння організації видання й поширення інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної друкованої продукції;

2.3.Для виконання статутних завдань у встановленому чинним законодавством порядку Федерація здійснює наступну діяльність:

2.3.1. бере участь у розробленні та реалізації програм розвитку гри Го (бадук, вейчі) в Україні;

2.3.2. проводить роботу по відродженню національних звичаїв і традицій в галузі інтелектуальних видів спорту;

2.3.3. надає практичну організаційну й методичну допомогу фізкультурно-спортивним та іншим організаціям у роботі по залученню населення до занять грою Го (бадук, вейчі);

2.3.4. бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з гри Го (бадук, вейчі);

2.3.5. сприяє організації й проведенню змагань, зборів на території України і за кордоном;

2.3.6. бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих матеріалів, пов'язаних з грою Го (бадук, вейчі);

2.3.7. сприяє організації навчання та підвищення кваліфікації фахівців Федерації з гри Го (бадук, вейчі);

2.3.8. відряджає у встановленому порядку за кордон українські та приймає в Україні іноземні делегації та фахівців, з питань, пов'язаних з діяльністю Федерації, співпрацює з міжнародними Федераціяами, організаціями та з окремими особами;

2.3.9. у встановленому законодавством порядку подає до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та структурних підрозділів з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів, суддів та інших фахівців;

2.3.10. створює місцеві організації Федерації;

2.3.11. забезпечує виконання вимог єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації.


3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Федерація є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Федерація створюється на невизначений термін.

3.3. Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Федерації.

3.4. Федерація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5. Федерація має круглу печатку та штампи, зразки яких затверджуються Президентом Федерації, а також символіку, що затверджується Загальними зборами. Символіка Федерації реєструється у вставленому законодавством порядку. Федерація має бланки зі своїм найменуванням.

3.6. Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.7. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язанням Федерації.

3.8. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

3.9. Федерація має право:

3.9.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Федерації;
3.9.2. бути позивачем та відповідачем у суді згідно з чинним законодавством України;
3.9.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;
3.9.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Федерації у державних та недержавних органах і організаціях;
3.9.5. одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
3.9.6. виносити пропозиції до органів державної влади й управління;
3.9.7. набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
3.9.8. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Федерації;
3.9.9. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Федерації;
3.9.10. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
3.9.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
3.9.12. засновувати засоби масової інформації;
3.9.13. засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;
3.9.14. мати інші права, передбачені законами України.4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Членство в Федерації є фіксованим індивідуальним, колективним та почесним.

4.2. Засновники Федерації, інші фізичні особи та колективи підприємств, установ, організацій, що приєднались до Федерації у встановленому цим Статутом порядку, є Членами Федерації.

4.3. Засновники, що є учасниками Установчої Конференції, набувають членства в Федерації після її державної реєстрації.

4.4. Засновники та інші Члени Федерації користуються рівними правами.

4.5. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України та іноземних держав, які досягли 14-річного віку, поділяють її мету та завдання, визнають і виконують положення цього Статуту.

4.6. Колективними членами Федерації можуть буди колективи підприємств, установ, організацій, діяльність яких сприяє досягненню мети та виконанню завдань Федерації та які визнають і виконують положення цього Статуту.

4.7. Прийом в індивідуальне членство Федерації здійснюється на підставі особистої письмової заяви і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени Федерації або відмову в прийнятті ухвалюється Президією або керівництвом місцевого осередку.

4.8. Прийом колективного члена в Федерацію здійснюється на підставі письмового звернення колективу підприємства, установи, організації і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени Федерації або відмову в прийнятті ухвалюється Президією або керівництвом місцевого осередку.

4.9. Перебування в членстві або в трудових відносинах із колективним членом Федерації не виключає можливості індивідуального членства в Федерації.

4.10. Колективний член реалізує свої права в Федерації через уповноважену особу. Повноваження такої особи мають підтверджуватися відповідним рішенням органу управління колективного члена.

4.11. Розмір, форма, порядок та строки сплати вступного, членського та інших видів членських внесків (далі – «внесків») визначається Положенням про членські внески, що затверджується Президією Федерації.

4.12. Членство в Федерації припиняється у випадках:

4.12.1. добровільного припинення членства в Федерації;

4.12.1. автоматичного припинення членства в Федерації у випадках передбачених п. 4.14. цього Статуту;
4.12.2. виключення з членства в Федерації у випадках передбачених п. 4.15 цього Статуту.

4.13. Добровільне припинення членства в Федерації здійснюється шляхом подання до Президії Федерації або керівництву місцевого осередку Федерації письмової заяви для індивідуальних членів, рішення колективу для колективних членів. Рішення органів управління Федерації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою Припинення членства вважається дата подання заяви.

4.14. Автоматичне припинення членства в Федерації відбувається в наступних випадках:

4.14.1. у разі смерті;

4.14.2. у разі визнання особи недієздатною;

4.14.3. у разі припинення діяльності Федерації.

Автоматичне припинення членства в Федерації не потребує рішення органів управління Федерації.

4.15. Члена Федерації може бути виключено з Федерації рішенням Президії Федерації за наявності будь-якої з перерахованих нижче підстав:

4.15.1. за недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Федерації, а також невиконання рішень Загальних зборів, Президії, Президента Федерації;

4.15.2. за дії або бездіяльність, що суперечать статутним цілям Федерації та/або завдають шкоду її репутації;

4.15.3. у разі несплати щорічного членського внеску в установлені строки;

4.15.4. у разі виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Федерації.

4.16. У разі добровільного або автоматичного припинення членства в Федерації, а також виключення члена з Федерації, майно та кошти, передані таким членом у власність Федерації, поверненню не підлягають.

4.17. Члени Федерації мають наступні права:

4.17.1. брати участь у діяльності Федерації, а саме в роботі органів управління Федерації, її структурних підрозділів та місцевих осередків, а також у реалізації програм, проектів та заходів Федерації у вставленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;

4.17.2. обирати і бути обраним до органів управління Федерації в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;

4.17.3. подавати пропозиції Президенту та Президії Федерації, а також іншим органам управління щодо вдосконалення діяльності Федерації;

4.17.4. ініціювати створення структурних підрозділів Федерації для виконання статутних завдань Федерації в порядку, встановленому цим Статутом;

4.17.5. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах в разі обрання делегатом від місцевого осередку;

4.17.6. користуватись послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація;

4.17.7. одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених органами управління Федерації;

4.17.8. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації, в порядку, встановленому цим Статутом;

4.17.9. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Федерації;

4.17.10. ознайомлюватись із протоколами Загальних зборів та рішеннями органів управління Федерації;

4.17.11. добровільно виходити з членства в Федерації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

4.17.12. брати участь у фінансуванні програм та заходів Федерації, що може здійснюватися у формі безповоротної допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з Федерацією чи створеними нею госпрозрахунковими установами, Федераціями і підприємствами;

4.17.13. члени Федерації, які передали Федерації своє майно, кошти та інші матеріальні цінності, мають право вимагати представлення детального звіту про використання відповідного майна, коштів та активів Федерацією.

4.18. Члени Федерації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та іншими внутрішніми документами Федерації.

4.19. Члени Федерації мають наступні обов’язки:

4.19.1. дотримуватись у своїй діяльності Конституції України, положень Закону України «Про об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Федерації, що є обов’язковими для членів Федерації та відповідають чинному законодавству України;

4.19.2. сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Положенням про членські внески;

4.19.3. брати участь в діяльності Федерації, всіляко сприяти досягненню мети й виконанню завдань Федерації, визначених цим Статутом;

4.19.4. утримуватись від вчинення дій, що можуть дискредитувати Федерацію, і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;

4.19.5. інформувати органи управління Федерації про відомі їм факти, що можуть вплинути на діяльність Федерації, а також про факти порушення цього Статуту;

4.19.6. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Федерації.

4.20. За рішенням Загальних зборів Федерації особі може бути присвоєне звання Почесного члена Федерації або Почесного Президента Федерації. Почесним членом Федерації може бути політичний чи громадський діяч, науковець, а також будь-яка інша фізична особа, яка має значні заслуги щодо розвитку гри Го в Україні та/або надає значну організаційну, інтелектуальну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Федерації.

4.21. Почесний член Федерації або Почесний Президент Федерації користується всіма правами члена Федерації, а також наділений правом дорадчого голосу при прийнятті рішень на Загальних зборах Федерації в разі, якщо він не є обраним для участі в Загальних зборах Федерації в якості делегата від місцевого осередку.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Організаційну структуру Федерації складають центральні статутні органи управління, відокремлені підрозділи Федерації в Україні.

5.2. Відокремлені підрозділи Федерації утворюються за рішенням Президії або Загальних зборів Федерації в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

5.3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи Федерації керуються чинним законодавством України, цим статутом та іншими внутрішніми документами Федерації. Відокремлені підрозділи Федерації діють без статусу юридичної особи.

5.4. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів Федерації, а також для координації діяльності своїх членів та відокремлених підрозділів, їх інформаційного забезпечення, надання організаційної та іншої допомоги, спеціалізації за напрямками діяльності, керівництва та контролю Федерація за рішенням Загальних зборів або Президента Федерації може створювати постійні та тимчасові комісії, секції, відділи та інші структурні підрозділи.


6. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ


6.1. Статутними органами Федерації є:
Органи управління:
6.1.1. Загальні збори;

6.1.2. Президія;

Орган контролю:

6.1.3. Контрольно-ревізійна комісія;

6.2. Посадовими особами Федерації є Президент Федерації, члени Президії, члени Контрольно-ревізійної комісії.

6.3. Посадові особи Федерації можуть отримувати винагороду за свою діяльність.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. Загальні збори є вищим органом управління Федерації.

7.2. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

7.3. Загальні збори скликаються та проводяться в порядку, визначеному цим Статутом.

7.4. Загальні збори мають право ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації.

7.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) прийняття програми діяльності Федерації;
2) затвердження та внесення доповнень і змін до Статуту Федерації;
3) обрання Президії та контрольно-ревізійної комісії Федерації;
4) обрання Президента Федерації та дострокове припинення його повноважень;
5) заслуховування звітів про діяльність Президії та контрольно-ревізійної комісії Федерації;
6) реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
7) прийняття рішення про встановлення та підтримання зв’язків з міжнародними та зарубіжними організаціями;
8) прийняття рішення про вступ до громадських спілок;
9) затвердження річного плану, бюджету, річного звіту та річного бухгалтерського балансу;
10) прийняття рішення про припинення діяльності Федерації та його відокремлених підрозділів, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
11)прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Федерації;
12) інші питання діяльності Федерації.


7.6. Загальні збори покладають повноваження з господарського управління майном Федерації на Президента Федерації або вповноваженого ним іншого члена Президії.

7.7. Учасниками Загальних зборів є члени Федерації, а також Президент Федерації, члени Президії, члени Контрольно-ревізійної комісії (за посадою).

7.8. Кожен учасник Загальних зборів має один голос.

7.9. Проект порядку денного Загальних зборів затверджується Президією Федерації одночасно із затвердженням рішення про скликання Загальних зборів. Остаточний порядок денний затверджується Загальними зборами на початку зборів. Пропозиції щодо порядку денного подаються в письмовій формі до Президії Федерації та підлягають обов’язковій реєстрації.

7.10. Рішення Загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів учасників Загальних зборів, якщо інше не встановлено цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Федерації, самими Загальними зборами.

8. ПРЕЗИДЕНТ

8.1. Президент Федерації є вищою посадовою особою Федерації, що здійснює поточне керівництво її діяльністю в періоди між Загальними зборами, має право представляти Федерація у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Федерації.

8.2. Президент Федерації має наступні повноваження:

8.2.1. здійснення поточного керівництва діяльністю Федерації щодо реалізації статутної мети та завдань Федерації, а також безпосереднього керівництва діяльністю Президією;

8.2.2. підготовка та подання на затвердження Загальними зборами доповідей щодо діяльності Федерації та виконання бюджету Федерації за звітний період;

8.2.3. затвердження штатного розкладу та умов оплати праці співробітників Федерації, а також затвердження функціональних обов'язків Віце – президентів та штатних працівників Федерації, видання наказів;

8.2.4. скликання засідань Президії;

8.2.5. здійснення інших повноважень, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

8.2.6. З метою реалізації статутних повноважень Президент Федерації має наступні права та обов’язки:

8.2.7. представляти Федерація у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними Федераціями, установами, підприємствами, членами Федерації, приватними особами;

8.2.8. діяти від імені Федерації без довіреності та вчиняти від імені Федерації юридично значущі дії;

8.2.9. організує бухгалтерський облік та звітність Федерації;

8.2.10. відкриває в банках та розпоряджається поточним та іншими рахунками Федерації, підписує розрахункові, фінансові та інші документи,

8.2.11. веде реєстр членів Федерації;

8.2.12. визначає посадових осіб, що вправі діяти від імені Федерації за дорученням;

8.2.13. головувати на засіданнях Президії;

8.2.14. підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Федерації;

8.2.15. ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції інших центральних органів управління.

8.3. Президент Федерації обирається Загальними зборами шляхом таємного голосування. Обраним вважається кандидат, що набрав просту більшість голосів учасників Загальних зборів.

8.4. Строк повноважень Президента Федерації становить не менше 4 (чотирьох) років і припиняється в момент вступу на посаду новообраного Президента. Новообраний Президент вступає в повноваження через 3 (три) місяці з моменту обрання. Одна й та сама особа може обіймати посаду Президента необмежену кількість разів.

8.5. Кандидатури на посаду Президента можуть бути запропоновані будь-яким членом Федерації або шляхом самовисування.

8.6. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Президента мають бути подані Президії у письмовій формі разом із письмовою згодою кандидата, якого висувають. Строки та порядок подання кандидатур встановлюються рішенням Загальних зборів Федерації.

8.7. Президент звітує про результати своєї роботи за два роки на кожних чергових зборах Загальних зборів. У випадку визнання роботи Президента незадовільною, Загальні збори можуть ухвалити рішення про проведення дострокових виборів Президента Федерації і призначити тимчасового виконуючого обов’язки Президента Федерації. Дострокові вибори Президента Федерації проводяться за правилами, встановленими пунктами 8.3, 8.4, 8.5 цього Статуту

8.8. У випадку своєї відсутності за будь-якої причини, або для поточної роботи Президент має право передавати частину своїх повноважень будь-якому з віце – президентів, що складають Президію.

8.9. Віце – президенти працюють за напрямками у відповідності до рішення Загальних зборів, Президії і доручень Президента;

9. ПРЕЗИДІЯ

9.1. У період між Загальними Зборами Членів Федерації вищим виконавчим постійно діючим органом, що здійснює загальне керівництво діяльністю Федерації, є Президія Федерації. Президія вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.

9.2. Кількісний склад Президії встановлюється Загальними зборами Федерації. Президент входить до складу Президії та очолює її. Члени Президії отримують статус Віце-Президентів Федерації.

До компетенції Президії відноситься:
- призначення керівників програм та творчих об’єднань;
- кооптування у разі неохідності до свого складу нових членів, з подальшим затвердженням рішенням чергових Загальних зборів Федерації;
- прийняття та затвердження рішень стосовно прийому до складу Членів Федерації;
- затвердження звітів Президента про роботу Федерації;
- затвердження зразків печатки та штампів Федерації;
- управління майном і коштами Федерації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат;
- прийняття рішень про створення та припинення відокремлених підрозділів Федерації;
- прийняття рішень про заснування підприємств, створення установ і організацій, засобів масової інформації;
- затвердження символіки Федерації;
- визначення штатів та порядку оплати праці найманих працівників (апарату) Федерації;
- визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
- визначення напрямків діяльності Федерації;
- затвердження громадських, просвітніх та культурних програм та проектів;
- затвердження щорічних звітів Контрольно-ревізійної комісії;
- прийняття та затвердження положення про членські внески, інших положень та внутрішніх документів Федерації, а також змін та доповнень до них;
- створення секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Федерації, затвердження напрямків їх роботи та повноважень, а також затвердження голів таких підрозділів;
- формування пропозицій щодо скликання чергових загальних зборів;
- прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів;
- затвердження керівників відокремлених підрозділів;
- забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів;
- призначення представників від Федерації для участі в Конгресах міжнародних спортивних та фізкультурних федерацій та асоціацій;

9.2. Члени Президії виконують свої повноваження протягом 5 (п’яти) років і виконують повноваження до моменту ухвалення рішення Загальними зборами Федерації про їх усунення з посад.

9.3. У своїй діяльності Президія керується цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації.

10. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

10.1. Контрольно-ревізійна комісія – орган Федерації, що здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Федерації, а також дотриманням положень законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Федерації.

10.2. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Статуту Федерації.

10.3. Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації і подає звіт про результати проведених перевірок на розгляд Президії не рідше 1 (одного) разу на рік.

10.4. Контрольно-ревізійна комісія звітує про результати проведених перевірок на кожних чергових Загальних зборах, а в разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачергових Загальних зборах.

10.5. Кількість членів контрольно-ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами.

10.6. До складу Контрольно-ревізійної комісії Федерації не може входити Президент Федерації та члени Президії.

10.7. Контрольно-ревізійна комісія контролює:

10.7.1. використання коштів та майна Федерації;
10.7.2. виконання бюджету та фінансових планів Федерації;
10.7.3. дотримання положень чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх положень Федерації;
10.7.4. виконання рішень Загальних зборів.

11. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЦІЇ

11.1. Загальні збори Федерації.
11.1.1. Загальні збори Федерації скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
11.1.2. Рішення про проведення щорічних Загальних зборів приймається Президентом Федерації за пропозицією Президії Федерації.
11.1.3. Повідомлення про проведення щорічних загальних зборів має бути направлене членам Федерації не пізніше 30 днів до дати її проведення.
11.1.4. Позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи не менше 10 відсотків від загального числа членів Федерації або за вимогою контрольно-ревізійної комісії Федерації.
Вимоги щодо позачергового проведення Конференції оформляються письмово у вигляді заяви, підписуються членами Федерації ― ініціаторами проведення позачергових загальних зборів Федерації; головою контрольно-ревізійної комісії Федерації. Заява направляється Президенту. Рішення про скликання позачергових загальних зборів приймається Президією Федерації не пізніше ніж через 15 днів після отримання заяви з пропозицією про проведення дострокових Загальних зборів.
11.1.5. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо на ній були присутні не менше 2/3 членів Федерації, що представляють не менше половини відокремлених підрозділів Федерації, якщо необхідність більшого числа голосів для прийняття рішення не передбачена чинним законодавством.
11.1.6. Рішення щодо пункту 7.5. ― підпункт 10 цього Статуту приймаються кваліфікованою більшістю ¾ голосів від складу загальних зборів, рішення щодо інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються простою більшістю голосів від складу загальних зборів.
11.1.7. Рішення загальних зборів Федерації приймаються шляхом очного голосування. Кожен член Федерації користується тільки одним голосом.
11.1.8. Ведення загальних зборів здійснює Президент Федерації або за його дорученням один із членів Президії Федерації.
11.2. Президія Федерації.
11.2.1. Засідання Президії Федерації скликаються й проводяться не рідше одного разу в три місяці. Керує засіданням Президії Президент Федерації, а в його відсутності за його дорученням один із членів Президії Федерації.
5.2.2. Позачергове засідання Президії Федерації скликається за вимогою Президента Федерації або не менше 50 відсотків членів Президії Федерації.
11.2.3. Президент оповіщає членів Президії про порядок дня на засіданні, місце та час його проведення не пізніше ніж за три дні.
11.2.4. Засідання Президії вважається правомочним, якщо на його засіданні присутні не менше 2/3 членів Президії Федерації. Рішення Президії Федерації приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії Федерації.
11.2.5. Протокол засідання веде Президент Федерації.
11.3. Контрольно-ревізійна комісія Федерації.
11.3.1. Засідання контрольно-ревізійної комісії проводяться не рідше ніж раз на рік та є правомочними при наявності усіх її членів.
11.3.2. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Федерації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Контрольно-ревізійної комісії Федерації.

12. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

12.1. Президент Федерації звітує перед членами Федерації про виконання статутних завдань Федерації та річного плану роботи Президії на чергових Загальних зборах Федерації.
12.2. Звіт готує Президія Федерації, в якому відображаються такі питання:
- аналіз виконання Федераціяом, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;
- аналіз виконання річного плану Федерації, позитивні та негативні явища під час його виконання;
- чисельність Федерації, залучення нових членів та створення структурних підрозділів Федерації;
- фінансова діяльність Федерації, використання коштів, що поступили на рахунок Федерації з метою виконання статутних завдань Федерації;
- результати підприємницької діяльності Федерації та її відокремлених підрозділів;
- порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Федерації;
- основні завдання Федерації та її структурних підрозділів на наступний рік.
12.3. Президія Федерації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Федерації через Інтернет на сайті Федерації.

13. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

13.1. Відповідно до Конституції України, кожен член Федерації має право, закріплене в Законі України від 2 жовтня 1996 року № 393 “Про звернення громадян”, вносити в громадські об’єднання відповідно до цього Статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб, державних і громадських органів.
13.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Федерації, внаслідок яких:
порушено права та законні інтереси чи свободи члена Федерації (групи членів Федерації);
створено перешкоди для здійснення членом Федерації його прав і законних інтересів чи свобод;
незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.
13.3. Вимоги до звернення:
звернення адресуються Президії Федерації, підприємствам, структурним підрозділам Федерації або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Федерації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
звернення може бути усним (викладеним членом Федерації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Федерації до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці
повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);
письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
13.4. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
13.5. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Федерації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Федерації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Федерації з відповідними роз’ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
13.6. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена Федерації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
13.7. Пропозиції та зауваження членів Федерації мають розглянути керівні органи Федерації та повідомити члена Федерації про результати розгляду.
13.8. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
13.9. Скарга на дії чи рішення керівного органу Федерації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена Федерації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Федерації з прийнятим за скаргою рішенням ― безпосередньо до суду.
13.10. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими головою Президія Федерації особисто.
13.11. Член Федерації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Федерації, має право:
- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
- знайомитися з матеріалами перевірки;
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
13.12. Керівні органи Федерації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:
- об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;
- на прохання члена Федерації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;
- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;
- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену Федерації в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Федерації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома, колективу Федерації за місцем проживання члена Федерації;
- у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.
13.13. Керівники та інші посадові особи Федерації зобов’язані проводити особистий прийом членів Федерації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для членів Федерації час, за місцем їх проживання. Графіки прийому доводяться до відома членів Федерації. Порядок прийому членів Федерації визначається їхніми керівниками.
13.14. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду члену Федерації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

14. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ

14.1. Федерація зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу Федерації згідно із статутом.

14.2. Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами.

14.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Федерації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації.

14.4. Відомості подаються у формі реєстраційної картки, яка повинна містити такі дані:

1) ідентифікаційний код Федерації як юридичної особи;

2) повне найменування відокремленого підрозділу;

3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;

4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку;

5) місцезнаходження реєстраційної справи Федерації.

До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення керівного органу Федерації про створення відокремленого підрозділу. Форму реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання затверджує Міністерство юстиції України.

14.5. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання, протягом трьох робочих днів вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлений підрозділ громадського об'єднання та забезпечує внесення відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або приймає рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання. Копія рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.

14.6. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про утворення відокремленого підрозділу Федерації приймає рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ Федерації у разі неподання документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, наявності помилок у реєстраційній картці про утворення відокремленого підрозділу Федерації або якщо рішення про утворення відокремленого підрозділу прийнято не уповноваженим керівним органом Федерації.

14.7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Федерація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

14.8. Керівника відокремленого підрозділу призначає Президія Федерації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Федерації.

14.9. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують статутні мету та завдання Федерації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Президії;
- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
- представляють Федерація на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

14.10. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
- використовувати назву та символіку Федерації для реалізації завдань Федерації;
- отримувати допомогу у реалізації завдань Федерації від керівних органів та посадових осіб Федерації;
- бути присутнім на загальних зборах Федерації, засіданні Президії;
- звертатись з клопотаннями до керівних органів Федерації;
- захист свої х законних прав та інтересів;
- всебічне сприяння від керівних органів Федерації.

14.11. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Федерації;
- активно впроваджувати рішення кренів них органів Федерації (прийнятих в межах Статуту Федерації та чинного законодавства);
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів товариства.

14.12. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Президії або Загальних зборів Федерації а також в судовому порядку.

15. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ

15.1. Федерація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Федерації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
15.2. Федерація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
15.3. Грошові кошти й майно Федерації формуються за рахунок:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.
15.4. Управління майном і коштами Федерації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Федерації здійснює Президія Федерації.
15.5. Федерація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.
15.6. Майно та кошти Федерації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Федерації.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1.Федерація, створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

16.2.Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента та головного бухгалтера Федерації.

16.3.Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
17.1.Способи припинення діяльності Федерації:
17.1.1.Припинення діяльності Федерації здійснюється:
1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління Федерації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.
17.2. Припинення діяльності Федерації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
17.3. Якщо вартості майна Федерації зі статусом юридичної особи, яка безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об'єднання відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
17.4. Добровільне припинення діяльності Федерації:
17.4.1. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
17.4.2. Рішення про саморозпуск Федерації приймається у порядку, встановленому статутом Федерації. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск Федерації, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації після його ліквідації відповідно до статуту.
17.4.3. Федерація подає (надсилає) рішення про саморозпуск громадського об'єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. До рішення додаються:
1) оригінал свідоцтва про реєстрацію Федерації (або його дубліката);
2) оригінал статуту Федерації (або його дубліката);
3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
17.4.4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, приймає рішення про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання.
17.4.5. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено відсутність порушень вимог Закону України «Про громадські об'єднання», Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту Федерації, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Федерації до Реєстру громадських об'єднань.
17.4.6. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту Федерації при прийнятті рішення про саморозпуск, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання. Невід'ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) Федерації не пізніше наступного дня після його прийняття.
17.4.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається припинення Федерації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
17.4.8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Федераціяом.
17.4.9. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск Федерації має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.
17.5. Реорганізація Федерації:
17.5.1. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
17.5.2. Вступ Федерації до складу громадської спілки не є реорганізацією Федерації і не має наслідком припинення його діяльності.
17.5.3. При прийняті рішення щодо реорганізації Федерації шляхом приєднання, Федерація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються:
1) рішення, зазначені у частині першій цієї статті;
2) документи Федерації, зазначені у частині четвертій статті 26 Закону України «Про громадські об'єднання»;
3) документи громадського об'єднання, до якого приєднується Федерація, зазначені у статті 14 Закону України «Про громадські об'єднання», якщо внаслідок приєднання громадське об'єднання змінює свій статут та/або найменування.
17.5.4. Якщо за наслідками розгляду зазначених у частині третій статті 27 Закону України «Про громадські об'єднання» документів не встановлено порушень вимог Закону України «Про громадські об'єднання», Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів громадських об'єднань, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідних записів та вносить дані про рішення громадських об'єднань, зазначені у частині першій статті 27 Закону України «Про громадські об'єднання», до Реєстру громадських об'єднань.
17.5.5. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині третій статті 27 Закону України «Про громадські об'єднання» документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів громадських об'єднань при прийнятті рішень щодо реорганізації шляхом приєднання, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення щодо реорганізації Федерації. Невід'ємним додатком до рішення уповноваженого органу є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадським об'єднанням не пізніше наступного дня після його прийняття.
17.5.6. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, зазначених у частині четвертій статті 27 Закону України «Про громадські об'єднання», розпочинається припинення Федерації. З цього часу керівний орган Федерації може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим органом управління Федерації.
17.5.7. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, зазначеного у частині четвертій статті 27 Закону України «Про громадські об'єднання», рішення щодо реорганізації громадського об'єднання не можуть бути скасовані відповідними громадськими об'єднаннями.
17.5.8. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації Федерації має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної діяльності самостійної діяльності відповідних громадських об'єднань.
17.6. Заборона Федерації:
17.6.1. Федерація може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення Федераціяом вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об'єднання». Заборона Федерації має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Закону України «Про громадські об'єднання», та виключення з Реєстру громадських об'єднань.
17.6.2. Справа про заборону Федерації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
17.6.3. У разі прийняття рішення про заборону Федерації майно, кошти та інші активи Федерації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
17.6.4. На виконання рішення суду про заборону Федерації уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських об'єднань. Припинення діяльності Федерації, якщо щодо нього прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про громадські об'єднання».
17.6.5. Інші підстави для заборони діяльності Федерації, крім зазначених у частині першій статті 28 Закону України «Про громадські об'єднання», не допускаються.
17.7. Порядок припинення Федерації:
17.7.1. Припинення Федерації включає:
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання;
2) припинення Федерації як юридичної особи.
17.7.2. Припинення діяльності Федерації розпочинається з дня, зазначеного у частині восьмій статті 26, частині шостій статті 27 Закону України «Про громадські об'єднання», з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону Федерації. З цього ж дня припиняється членство (участь) у Федераціяі.
17.7.3. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Федерації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації Федерації, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у частині другій статті 29 Закону України «Про громадські об'єднання». Протягом встановленого часу управління поточними справами Федерації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює керівний орган Федерації. Після завершення зазначених дій діяльність керівного органу Федерації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
17.7.4. Припинення Федерації як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано Федераціяом після дня, зазначеного у частині другій статті 29 Закону України «Про громадські об'єднання».
17.7.5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи Федерації з підстав, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Федерація протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, в обсязі, визначеному пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону.
17.7.6. У разі ліквідації Федерації його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
17.7.7. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом шести місяців повідомлення Федерації про продовження діяльності без статусу юридичної особи уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про припинення діяльності Федерації.
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
18.1. Загальні збори Федерації приймають рішення стосовно внесення змін до Статуту Федерації.
18.2. Зареєстрований Федерація для повідомлення про зміни до Статуту подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб ― підприємців;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення загальних зборів Федерації про внесення змін до Статуту, прийнятого в порядку, визначеному Статутом Федерації, та оформленого з дотриманням частини другої статті 9 Закону України “Про громадські об’єднання” (№4572 від 22 березня 2012 року).
4) засвідчений печаткою Федерації примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання Президії Федерації, на якому відповідно до Статуту були скликані загальні збори Федерації;
5) два примірники Статуту із внесеними змінами;
6) примірник оригіналу (дублікат) Статуту та Свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту Статуту Федерації, підписує Президент Федерації.
18.3. Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміни місцезнаходження та зміни до Статуту не допускається.
18.4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частинах четвертій-сьомій цього пункту Статуту, приймає одне з таких рішень:
1) про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Федерація, зміну місцезнаходження, зміни до Статуту;
2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміни до Статуту ― у разі порушення Статуту Федерації;
3) про залишення документів без розгляду по суті, якщо: документи подані особою, яка не має на це повноважень; документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації громадського об'єднання; Федерація в установлений законом строк не подав до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених документів.
18.5. У разі прийняття рішень про відмову в реєстрації змін до Статуту залишаються чинними керівні органи та Статут Федерації у складі та в редакції до внесення відповідних змін. За наявності в поданих Федераціяом документах заяви керівника або члена керівного органу про складення ним повноважень уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань відповідні відомості незалежно від прийняття рішення щодо затвердження змін до Статуту.
18.6. За прийняття повідомлення про зміни до Статуту Федерації справляється плата у розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ.

19.1.Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

19.2.У випадку, якщо окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, це не буде впливати на чинність інших положень та Статуту в цілому.

19.3.Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому цим Статутом.
Последний раз редактировалось vizator 03 окт 2013, 10:55, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
vizator
Advanced Member
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 00:12

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение vizator » 01 окт 2013, 11:13

По поводу адреса УФГО - пункт, подлежащий уточнению.

Аватара пользователя
unnamed
Advanced Member
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 09 окт 2011, 22:47
Разряд: 14k

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение unnamed » 01 окт 2013, 11:56

Как-то нелогично. Английским языком UKRAINIAN GO FEDERATION, а сокращенно UFGO.

2.2.9. сприяння створенню культурних та спортивних центрів, Федераціяів, союзів, колективів, команд, шкіл і.т.п. на території України,


2.2.6. пропаганда принципів гри Го (бадук, вейчі);
Это как? Пропаганда строительства групп с двумя глазами?

Про судейство опять же ничего почти не написано, но может и не надо...

liver
Advanced Member
Сообщения: 1816
Зарегистрирован: 31 мар 2003, 00:24
Разряд: 1d
Откуда: Odesa

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение liver » 01 окт 2013, 13:21

Сразу несколько вопросов:
1. С какой целью выложен этот Устав?
2. Устав какой из организации здесь выложен. У нас сейчас де-факто существуют две организации, занимающиеся развитием го: Федерация УФГо Яценко(нелег.) и Федерация УФГО Ридзеля(лег.,в прошлом именуемая "Королёва"). Это устав одной из этих организаций или какой-то новой, третьей? Слышал ещё про Ассоциацию интеллектуальных видов спорта. Но вряд ли это её устав .

Без ответов на эти вопросы непонятно, что делать с этим документом читателю.
По поводу адреса:
Требую из текста устава убрать юридический адрес, который является адресом моей квартиры.
Done

Vassko
Тренер
Сообщения: 1409
Зарегистрирован: 20 мар 2003, 10:26
Разряд: 4d
Откуда: Киев

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение Vassko » 01 окт 2013, 16:36

+1. Без комментариев и я могу выложить какую-то редакцию устава.

Аватара пользователя
vizator
Advanced Member
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 00:12

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение vizator » 03 окт 2013, 10:53

2.2.9. сприяння створенню культурних та спортивних центрів, Федераціяів, союзів, колективів, команд, шкіл і.т.п. на території України,
Спасибо. Исправлено.

Аватара пользователя
vizator
Advanced Member
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 00:12

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение vizator » 03 окт 2013, 10:55

Требую из текста устава убрать юридический адрес, который является адресом моей квартиры.
Убрано.

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 2079
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 10 окт 2013, 23:00

Трудности со склонением в пункте 1.3

1.3. Основними принципами діяльності Федерації є:
- добровільності;
- самоврядності;
- вільного вибору території діяльності;
- рівності перед законом;
- відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
- прозорості, відкритості та публічності.

Во-первых, местоимение должно быть "її". А во-вторых, нужно либо добавить слово "принципи" перед двоеточием, либо все пункты привести к именительному падежу. Иначе все бессвязно.

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 2079
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 10 окт 2013, 23:06

1.4. Федерація є вільним у виборі напрямків своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
Або "є вільною", або "є вільним об'єднанням".

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 2079
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 10 окт 2013, 23:08

2.1. Метою діяльності Федерації є розвиток гри Го (бадук, вейчі) в Україні, сприяння всебічному та гармонійному розвитку особи у тому разі завдяки підвищенню ролі фізичної культури та спорту, культури в житті людини, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя, а також задоволення та захист законних творчих, спортивних, соціальних, економічних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.

"у тому разі" - зайве.